Načítavam...

ČLÁNOK I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) a zároveň predávajúcim je Vydavateľstvo Serafín, so sídlom Františkánska 2, , 811 01 Bratislava (ďalej len „Predávajúci“).
 2. Kupujúcim sa tu rozumie každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu serafin.skvytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná za účelom osobnej spotreby a nie v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 5. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

ČLÁNOK II.

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Otvorená objednávka sa pred jej dokončením stornuje vyprázdnením obsahu nákupného košíka.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky povinný predávajúcemu za objednaný tovar riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.
 6. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v okamihu vzniku kúpnej zmluvy.
 7. Náklady na poštovné a balné sú nezávislé od hodnoty objednávky a účtujú sa pri jednej objednávke iba raz. Ak tovar zašle predávajúci vo viacerých balíkoch, zvýšené náklady hradí predávajúci.
 8. V prípade, že predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky ani pri vynaložení maximálneho úsilia z dôvodov vypredania tovaru u výrobcu alebo z dôvodu, že výrobca vykonal také závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku, prípadne z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať, o čom kupujúceho bezodkladne informuje e-mailom. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento mu je povinný vrátiť do 14 dní.
 9. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento mu je povinný vrátiť do 14 dní.
 10. Ak je kupujúci na e-shope informovaný o akciovej ponuke predávajúceho, je to zmluvnými stranami považované za verejný prísľub a predávajúci je povinný taký verejný prísľub splniť, ak kupujúci podmienky akciovej ponuky splní aj vtedy, ak sa z technických príčin do objednávky kupujúceho informácia o akciovej ponuke neprenesie. Napr., ak je zverejnený prísľub darčeka pri nákupe v určitej minimálnej hodnote, záväzok predávajúceho dodať sľúbený darček platí, aj ak sa v objednávke kupujúceho informácia o tom neobjaví. Predmetné ustanovenie o akciovej ponuke a verejnom prísľube sa vzťahuje na všetok tovar ponúkaný predávajúcim, ak nie je uvedené inak.

ČLÁNOK III.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba prevodom prostredníctvom internet bankingu,
  2. platba kartou (e-card),
  3. platba na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriérskej spoločnosti, resp. Slovenskej pošty.

 

ČLÁNOK IV.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 10 pracovných dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. K času dodania tovaru je potrebné pripočítať čas potrebný na doručenie zásielky, čo je spravidla 1 až 3 pracovné dni. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru alebo služieb a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne. Predávajúci nezodpovedá ani za oneskorené doručenie tovaru poštou, či kuriérom, ani za poškodenie tovaru poštou či kuriérom, ani za oneskorené doručenie, nedoručenie či poškodenie tovaru z dôvodu akýchkoľvek nepredvídaných prekážok, je však povinný zjednať nápravu a zabezpečiť kupujúcemu dodanie tovaru v náhradnom termíne čo najskôr, alebo vrátiť kupujúcemu platbu za tovar, ak ju predávajúci od kupujúceho prijal vopred.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom e-mailom informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), ktorá je zároveň aj dodacím listom.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica alebo si kupujúci môže prevziať objednaný tovar osobne na adrese Františkánska 2, 811 01 Bratislava, v dohodnutom čase.
 7. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
 8. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený proti poškodeniu. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzicky neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom, ktorý nevylučuje možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka Slovenskej pošty, a. s., resp. pracovníka kuriérskej služby kontrolu hmotnosti zásielky alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať predávajúceho.

ČLÁNOK V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar.

ČLÁNOK VI.

Záručná doba a reklamácie

 1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.
 3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.
 5. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu:
  1. osobne na adrese Vydavateľstvo Serafín, Františkánska 2, Bratislava v čase vopred dohodnutom.
  2. odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu predávajúceho Vydavateľstvo Serafín, Františkánska 2, Bratislava 811 01.
 6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

ČLÁNOK VII.

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia §7 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 2. V prípade, že spotrebiteľ chce právo využiť. Je povinný písomné odstúpenie od zmluvy podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Vydavateľstvo Serafín, Františkánska 2, Bratislava 811 01alebo zaslaním e-mailu na adresu serafin@serafin.sk. Spotrebiteľ má povinnosť po oznámení a odstúpení od zmluvy doručiť alebo zaslať predmet kúpnej zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou (napr. originálom faktúry, inou dokumentáciou k tovaru,…) avšak najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona 102/2014 Z. z.). Kupujúci musí vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.
 3. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný tento zaslať formou bežného alebo obchodného balíka. Kupujúcim je odporúčané aby si vytvorili fotokópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Predávajúci vrátený tovar skontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy a doručenia vráteného tovaru alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z.:
  1. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  3. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

ČLÁNOK VIII.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  a podľa ustanovení . Viac informácií nájdete na stránke https://gdpr.kbs.sk/.

ČLÁNOK IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj Reklamačné podmienky.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k nahliadnutiu kupujúcim na internetovej stránke serafin.sk, a v sídle Rehole menších bratov – františkánov.
 5. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na serafin@serafin.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. septembra 2017